page loader

SPU WorkShop

WorkShop เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีโอกาสเรียนรู้กับมืออาชีพในด้านนั้นๆ

โดยจะมีการเชิญวิทยากรมืออาชีพ มาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา และได้ทดลองปฏิบัติจริง 

พร้อมรับคำแนะนำดีๆจากวิทยากร ช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจการทำงานจริงมายิ่งขึ้น

 

LECTURER

IN THE CLASSROOM

ดูทั้งหมด

QUOTES