บริการ

ขั้นตอนการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คู่มือการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

Download

แบบขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ>> สำหรับคณาจารย์ที่ต้องการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ

แบบรายงานผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง>>สำหรับคณาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตัวบ่งชี้คุณภาพการสอนของอาจารย์

ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ>> สำหรับคณาจารย์ที่ต้องการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ