แนะนำหน่วยงาน

รองอธิการบดี (2)

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

  โทรศัพท์:0-2579-1111
  อีเมล์: narong.yo@spu.ac.th

เลขานุการ

 • เนาวนิตย์ บูรณะวิทย์

  นางสาวเนาวนิตย์ บูรณะวิทย์

  โทรศัพท์:0-2579-1111 Ext. 1138
  อีเมล์: naowanit.bu@spu.ac.th

อาจารย์ประจำช่วยงาน

 • ดร.สุบิน ยุระรัช

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช

  โทรศัพท์:0-2579-1111 Ext. 3051
  อีเมล์: subin.yu@spu.ac.th

เจ้าหน้าที่

 • อัจฉรา ทองมา

  นางสาวอัจฉรา ทองมา

  โทรศัพท์:0-2579-1111 Ext. 1200, 1276
  อีเมล์: audchara.th@spu.ac.th