แผนการศึกษา แบบ 1.1 (Thesis only) ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาค เสาร์-อาทิตย์  

ปีการศึกษา / ภาคเรียน
รหัสวิชา/ชื่อวิชา

จำนวน หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาค 1/2563

QEI700 การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน

NC

ปีที่ 1 ภาค 2/2563

ITE898A วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 1 ภาค ฤดูร้อน/2563

ITE898B วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาค 1/2564

ITE898C วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาค 2/2564

ITE898D วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาค ฤดูร้อน/2564

ITE898E วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาค 1/2565

ITE898F วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาค 2/2565

ITE898G วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาค ฤดูร้อน/2565

ITE898H วิทยานิพนธ์

6

 

รวม

48

 

แผนการศึกษา แบบ 2.1 (Course work + Thesis) ปีการศึกษา  2563
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาค เสาร์-อาทิตย์  

ปีการศึกษา / ภาคเรียน
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
จำนวน หน่วยกิต
วิชาปรับพื้นฐาน

TE513 การวิเคราะห์ ออกแบบและการสร้างระบบ
ITE516 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ITE518 ระบบฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่
ITE608 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประมวลผลแบบคลาวด์ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

NC
NC
NC
NC

ปีที่ 1 ภาค 1/2563

ITE712 โครงงานพิเศษระดับดุษฎีบัณฑิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ITE731 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3
3

ปีที่ 1 ภาค 2/2563

ITE713 โครงงานพิเศษระดับดุษฎีบัณฑิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ITE724 สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3
3

ปีที่ 1 ภาค ฤดูร้อน/2563

QEI700 การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน

NC

ปีที่ 2 ภาค 1/2564

ITE899A วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาค 2/2564

ITE899B วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาค ฤดูร้อน/2564

ITE899C วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาค 1/2565

ITE899D วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาค 2/2565

ITE899E วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาค ฤดูร้อน/2565

ITE899F วิทยานิพนธ์

6

  รวม

48