การจัดการโรงแรมและไมซ์

นักศึกษาที่มีใจรักบริการ อยากเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ กับหลักสูตรการจัดการโรงแรมและไมซ์ ฝึกฝนจริงแบบครอบจักรวาล ในห้องปฏิบัติการ Hotel Information System Lab สุดทันสมัย พัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับคนการโรงแรมตัวจริง! สนุกไม่จำกัดกับโอกาสแสดงความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาระหว่างเรียน ที่อาจได้เจอจริงๆในการทำงาน รวบรวมจากประสบการณ์สุดเชี่ยวชาญของผู้สอน เพื่อต่อยอดความรู้และนำประสบการณ์ไปใช้ได้จริง! 

จุดเด่นของสาขา

ดีกว่า! กับห้องฝึกที่ทันสมัย มีโอกาสทำงานไกลถึงต่างประเทศ

จะดีแค่ไหนถ้าทำงานได้ไกลถึงต่างประเทศ? เรียนที่นี่ดีกว่าแน่นอน! กับ SPU Hotel Information System Lab ห้อง LAB ที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบการบริหารจัดการต่างๆ ในโรงแรมได้อย่างมืออาชีพ เน้นปฏิบัติจริงร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ และโรงแรมชื่อดังระดับนานาชาติ รวบรวมโอกาสฝึกงานในต่างประเทศกับโรงแรมชั้นนำระดับโลก เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย ให้นักศึกษาจบไปเป็นตัวจริงด้านการโรงแรม!

ค่าเทอม การจัดการโรงแรมและไมซ์

ค่าเทอมที่ 1

การจัดการโรงแรมและไมซ์
42900
37,900 บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
  • เทอมที่ 2 / 35,400.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

การจัดการโรงแรมและไมซ์
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
  • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
  • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

โครงสร้างหลักสูตร​

"เพราะที่นี่คือ 'ตัวจริง' ด้านการจัดการโรงแรม !"

รีบสำรองห้องเรียนสุดสร้างสรรค์ ใน SPU Hotel Information System Lab ห้องปฏิบัติการสุดไฮเทค ที่เน้นให้น้องๆลงมือเรียนจากการปฏิบัติจริง พร้อมหลักสูตรการจัดการโรงแรมครบวงจร ฝึกฝนทุกขั้นตอน ตั้งแต่ Front Office, Food & Beverage ไปจนถึง House Keeping ปูพื้นฐานงานบริการครอบจักรวาล ทั้งงานจัดอีเว้นท์ในโรงแรมส่วนต่างๆ แถมได้เข้าครัวฝึกคิดรายการอาหาร ผสมเครื่องดื่มและจัดดอกไม้ ยังไม่พอ! น้องๆ จะได้ฝึกฝนด้านภาษาสำหรับอาชีพ ฝึกงานร่วมกับโรงแรมชั้นนำ ได้ประสบการณ์ต่อยอดทำงานไกลถึงต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย 

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
12 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
25 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
37 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
15 หน่วยกิต
     2.4 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 6 หน่วยกิตชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและไมซ์)
  • (อักษรย่อ) : ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและไมซ์)
  • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Hotel and MICE Management)
  • (อักษรย่อ) : B.A. (Hotel and MICE Management)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

การจัดการโรงแรมและไมซ์

   UploadImage ผู้จัดการโรงแรม (Hotel Manager)
   UploadImage ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)
   UploadImage ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)
   UploadImage พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
   UploadImage พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)
   UploadImage เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)

​บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

UploadImage โรงแรมชั้นนำทุกแห่ง ภายในประเทศ UploadImage
UploadImage โรงแรมชื่อดังระดับนานาชาติ UploadImage

คณาจารย์

อาจารย์สิริจันทรา ทองจีน

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์

อาจารย์เตือนใจ ศรีชะฏา​

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์พีรยา สุขกิจเจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

เรียนรู้การทำงานโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งส่วนบริการ การบริหาร การเป็นมัคคุเทศน์ และการออกแบบ เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เหนือชั้น ติวเข้มภาษาที่สาม พร้อมเป็น Professional หรือทำธุรกิจเป็นของตัวเอง

การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว
ปีการศึกษาที่ 141,200 36,20040,60016,300
ปีการศึกษาที่ 241,30038,60020,500
ปีการศึกษาที่ 340,90044,00014,900
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)317,800

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ธุรกิจการบิน2 + Human*41,200 36,200321,000
การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว141,200 36,200317,800
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ2 + Human*40,500 35,500328,200

ธุรกิจการบิน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาธุรกิจการบิน
ปีการศึกษาที่ 141,200 36,20034,60015,300
ปีการศึกษาที่ 242,70043,30020,500
ปีการศึกษาที่ 344,30044,70014,900
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)321,000

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
ปีการศึกษาที่ 140,500 35,50028,80015,300
ปีการศึกษาที่ 237,60039,60020,500
ปีการศึกษาที่ 341,10040,40019,300
ปีการศึกษาที่ 425,90019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)328,200