ธุรกิจการบิน

แลนดิ้งสู่ SPU Airline สายการบินที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากห้องปฏิบัติการจริง! พร้อมปูเส้นทางสู่แอร์โฮสเตสและแอร์กราวน์ให้นักศึกษา! ปั้นน้องๆ ให้มีคุณสมบัติตรงใจตลาดแรงงานธุรกิจการบิน จบไปมีงานทำแน่นอน! ด้วยหลักสูตรสุดทันสมัย ในห้องปฏิบัติการณ์ที่จำลองตั้งแต่หน้าสนามบินจนถึงในเครื่องบินมาให้ฝึกฝน ถ่ายทอดความรู้เน้นๆ จากผู้มีประสบการณ์ตรงในสายอาชีพธุรกิจการบิน ให้เก่งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมบินได้อย่างสง่าผ่าเผย 

จุดเด่นของสาขา

” ลากกระเป๋าขึ้นฟ้า หรือทำงานเก๋ๆ ภาคพื้นดิน ภาษาเราก็แน่นเปรี๊ยะ! “

หลักสูตรสุดเริ่ด ที่ไม่เพียงแค่เน้นความรู้ในตำรา แต่ที่นี่เราเน้นฝึกฝนจริงในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน บริการทั้งภาคพื้นดินและการบริการบนเครื่อง จนถึงวิชาบริหารจัดการธุรกิจการบิน ฟิตจุดแข็งด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามจนแน่นเปรี๊ยะ! พร้อมนั่งเครื่องไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (TFTA) เตรียมตัวให้พร้อมกว่าใคร ประสบการณ์ความรู้เต็มกระเป๋า พร้อมติดปีกอย่างสง่างาม

ค่าเทอมสาขา ธุรกิจการบิน

ค่าเทอมที่ 1

ธุรกิจการบิน
42900
37,900 บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
  • เทอมที่ 2 / 35,400.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

ธุรกิจการบิน
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
  • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
  • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

โครงสร้างหลักสูตร​

"เหินฟ้าอย่างสง่า โดดเด่นด้านภาษา ธุรกิจการบิน SPU!"

อาชีพแอร์ฯในฝัน เรียนอะไร?

เพราะเส้นทางนี้ไม่ง่าย . . . เราเลยจัดเตรียมทั้งความรู้และแบบฝึกหัดในชีวิตจริงก่อนการทำงานมาให้นักศึกษาทุกคน ด้วยห้องเรียนที่จำลองการฝึกตั้งแต่เคาท์เตอร์เช็กอินจนถึงเหตุการณ์จำลองในเครื่องบิน เหมือนเป็นแอร์ฯ ตัวจริงในสายการบินชั้นนำ พร้อมฝึกฝนภาษาให้แข็งแกร่ง จุดสำคัญของการเข้าทำงานให้เหนือกว่าใคร ด้วยคอนเซ็ป ใครๆก็เป็นแอร์ฯ ได้ SPU จึงจัดวิชาเตรียมพร้อมด้านบุคลิกภาพมาให้ตั้งแต่ปีแรก รับรองความพร้อมทุกด้านก่อนการเข้าทำงาน! 

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
12 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
21 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
39 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
 6 หน่วยกิต
     2.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาเสริมวิชาชีพ
12 หน่วยกิต
     2.5 กลุ่มวิชาโท
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 6 หน่วยกิต

ชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการบิน)
  • (อักษรย่อ) : ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
  • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Airline Business)
  • (อักษรย่อ) : B.A. (Airline Business)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

ธุรกิจการบิน

UploadImage แอร์โฮสเตสและสจ๊วต (Cabin / Flight Attendant)
UploadImage พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบิน (Ground staff)
UploadImage งานด้านความปลอดภัยในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
UploadImage พนักงานออกบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง (Airline Ticket Agent)
UploadImage พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ (Cargo Services)
UploadImage เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน ฯลฯ

​บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

UploadImage บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) UploadImage
UploadImage สายการบินชั้นนำในประเทศ :
Thai Smile, Kan Air, Jet Asia Airways, Thai AirAsia,
Thai Lion Air, Nok Air, Bangkok  Airways, Orient Thai Airlines UploadImage
UploadImage สายการบินชั้นนำทั่วโลก :
Emirates, Singapore Airlines, Korean Air,
Eva Air, Singapore Airlines, Lufthansa, Japan Airlines,
Etihad, Hainan Airlines, Etihad Airways, Qantas,
Jetstar Asia, China Eastern Airlines, Cathay Pacific,
Air China, Tigerair, All Nippon Airways, China Eastern Airlines,
Garuda Indonesia UploadImage
UploadImage Thai Aviation Services UploadImage
UploadImage บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด UploadImage
UploadImage บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด UploadImage
UploadImage บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด UploadImage

คณาจารย์

อาจารย์ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์​

หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร ณรงค์วานิช

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ลัคณา สันติณรงค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

จำลองสายการบินไว้ที่นี่ เพื่อปั้นมืออาชีพสายงาน Airlines เน้นบุคลิกภาพ ติวเข้มภาษา ฝึกงานกับสายการบินระดับโลก ทำงานจริงผ่านชมรม “The Personality Club”

ธุรกิจการบิน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาธุรกิจการบิน
ปีการศึกษาที่ 141,200 36,20034,60015,300
ปีการศึกษาที่ 242,70043,30020,500
ปีการศึกษาที่ 344,30044,70014,900
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)321,000

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ธุรกิจการบิน2 + Human*41,200 36,200321,000
การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว141,200 36,200317,800
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ2 + Human*40,500 35,500328,200

การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว
ปีการศึกษาที่ 141,200 36,20040,60016,300
ปีการศึกษาที่ 241,30038,60020,500
ปีการศึกษาที่ 340,90044,00014,900
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)317,800

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
ปีการศึกษาที่ 140,500 35,50028,80015,300
ปีการศึกษาที่ 237,60039,60020,500
ปีการศึกษาที่ 341,10040,40019,300
ปีการศึกษาที่ 425,90019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)328,200