IMG_064112

English Clinic / Café

เป็นห้องปฏิบัติการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมการปรับแก้ทักษะด้านภาษาให้แก่นักศึกษาเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นทักษะการอ่านออกเสียง การฟัง การสะกดคำ หรือหลักไวยากรณ์
IMG_0637

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

เป็นห้องเรียน (Classroom) ภาคปฏิบัติของการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศต่างๆ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน เป็นต้น โดยจัดแบ่งจำน…
IMG_1403

ห้องปฏิบัติการด้านโรงแรม

ห้องปฏิบัติการทางการโรงแรมของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งอยู่ที่อาคาร 9 ชั้น 11 โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานแ…