ปริญญาตรี

IMG_9529

สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรนานาชาติ

ชื่อเต็ม (ไทย)          :        ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการบิน)

ชื่อย่อ (ไทย)           :         ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)      :          Bachelor of Arts (Airline Business)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)       :         B.A. (Airline Business)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการบิน หลักสูตรนานาชาติ) มี 1 หลักสูตร

- หลักสูตร 4 ปี :หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี 
“เราสร้างมืออาชีพสู่โลกธุรกิจการบิน” มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบิน โดยหลักสูตรได้บูรณาการศาสตร์ต่างๆและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบินที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิค