ปริญญาตรี

L1250673

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป0หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน0หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิต
รวม0หน่วยกิต