ปริญญาตรี

L1250836

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

ชื่อเต็ม (ไทย)    :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ)
ชื่อย่อ (ไทย)     :  ศศ.บ.(การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Arts (Hospitality Management for Cruise Lines Business)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.A. (Hospitality Management for Cruise Lines Business)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ) หลักสูตร 4 ปี

เป็นสาขาน้องใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเปิดดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 1/2557 มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
1)    เหมาะสมสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ ที่มีใจรักบริการ และสนใจทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์แปลกใหม่ในต่างแดน และต้องการสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงเวลาสั้นๆ ของชิวิต
2)    เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนด้านการจัดการบริการด้านโรงแรมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสำนักงานส่วนหน้า (Front Office) ด้านห้องพัก (Housekeeping) และด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service)  บนเรือสำราญ ใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น 4 ปี
3)    หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการเบิกทางให้กับนักศึกษาเพราะมีการเสริมรายวิชาที่เป็นข้อบังคับของ IMO: International Marine Organization โดยฝึกอบรมด้านวิชา “ความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ” 4 หลักสูตรมาตรฐาน เพื่อเป็นใบเบิกทางในการขอทำ “หนังสือคนประจำเรือ” (Seaman Book) กับกรมเจ้าท่าได้โดยตรงหลังจากจบหลักสูตร โดยความร่วมมือกับ “โรงเรียนเดินเรือสากล” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IMO (International Maritime Organisation) และเป็นไปตามการรับรองของกรมเจ้าท่า ในปีที่ 3 และ ปีที่ 4
4)     นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาโดยในหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับการเรียนด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับคนเรือโดยเฉพาะ Marlins English Test  เพื่อคนทำงานเรือ
5)    ในช่วงปลายของหลักสูตรยังเตรียนมครวมพร้อมด้วยความร่วมมือกับบริษัท Triple C Academy เพื่อเตรียนมความพร้อมในการสมัครงานบนเรือสำราญที่มีชือเสียงของโลก