คุณสายฝน กล้าเดินดง (ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการ)
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 11 ชั้น 10
โทร.
: 0 2579 1111 ต่อ 1267
แฟกซ์
: 0 2579 1111 ต่อ 1247
อีเมล์
: saifon.kl@spu.ac.th