บริการ

Paper Submission

 

Send1-1  Send2 Send3

การบริการให้คำปรึกษา

สามารถปรึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานรองอธิการบดี

โทร 1198 หรือ 1182 ค่ะ

คลังความรู้

Konw

Download

________________________________________
แบบฟอร์ม (วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)
- แบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับบุคคลภายใน FM ศสร(วจ) -01 Download
- RESEARCHPROPOSAL   FM ศสร (วจ)-01 Download
_____________________________________________________________________________________
แบบฟอร์มการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- ปกรายงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน Download
- บทคัดย่อไทย Download
- บทคัดย่อ (ENG) Download
- กิตติกรรมประกาศ Download
- สารบัญ Download
- สารบัญตาราง Download
- สารบัญภาพ Download
- บทที่ 1 Download
- บทที่ 2 Download
- บทที่ 3 Download
- บทที่ 4 Download
- บทที่ 5 Download
- รายการอ้างอิง Download
- ภาคผนวก Download
- ประวัติผู้วิจัย Download
_____________________________________________________________________________________
แบบฟอร์มขอรับการสนุบสนุน
- แบบขอรับสนับสนุนการแต่งและการจัดพิมพ์ตำรา FM – ศสร.01 Download
_____________________________________________________________________________________
แบบขอรับสนับสนุนการแต่งและการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
- แบบขอรับสนับสนุนการแต่งและการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน FM – ศสร.02 Download
แบบฟอร์มผลแก้ไขตำรา
- แบบฟอร์มผลการแก้ไขตำราและเอกสารประกอบการสอน ศสร.-06 Download

_____________________________________________________________________________________

 

แบบรายงานการรับทราบผลการประเมินการสอนและปรับปรุงการสอนของอาจารย์ 
- แบบรายงานการรับทราบผลการประเมินการสอนและปรับปรุงการสอนของอาจารย์ ศสร.(ปร)-07                                Download       

 

 ตัวอย่างแผนการสอน
 ตัวอย่างแผนการสอน      Download
_____________________________________________________________________________________________