ถาม-ตอบ

คุณภาพของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน มีเกณฑ์ประเมินอย่างไร
 1. มีเนื้อหาครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในประมวลรายวิชา
 2. มีเนื้อหาที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ
 3. ในแต่ละหัวข้อมีคำอธิบาย/คำบรรยายที่มากพอแก่การเข้าใจ
 4. มีการเรียงลำดับการนำเสนอเนื้อหาหรือความคิดในเอกสารได้ดี
 5. มีแบบฝึกหัดหรือโจทย์คำถามที่เหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ
 6. มีตัวอย่างหรือกรณีศึกษาสำหรับการอธิบายจำนวนมาก
 7. ความถูกต้องชัดเจนของเนื้อหาตามหลักวิชาการ
 8. การกำหนดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาในการสอน
 9. ความเหมาะสมของการใช้ภาษาและความสม่ำเสมอของการเขียน
 10. ความทันสมัยของเอกสารที่ใช้อ้างอิง
องค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน มีอะไรบ้าง
 1. โครงการสอน แผนการสอน และหัวข้อการสอนที่ครอบคลุมคำอธิบายรายวิชา
 2. มีการเรียบเรียงเลขหน้าอย่างเป็นระบบตามหัวข้อ/สารบัญ
 3. มีการพิสูจน์อักษร และเอกสารอ่านได้ทั้งภาพและตัวอักษร
 4. มีการเผยแพร่และนำไปใช้มาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
 5. มีบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนตั้งอยู่ที่ไหน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สำนักงานรองอธิการบดี