ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
อาคาร 1 ชั้น 1
โทร.
: 02 579 1111 ต่อ 1198, 1182
แฟกซ์
: 02 579 7005
อีเมล์
: tlc@spu.ac.th