โครงการ Road Show การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

May 16, 2013

โครงการ Road Show การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนต้องสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาฉะนั้นอาจารย์จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี และการเรียนรู้ของนักศึกษา นอกจากนี้ นักศึกษาควรมีทักษะดังนี้ 1) การคิดอย่างมีวิจราณญาณ(Critical thinking) และแก้ปัญหา 2) ความสามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในลัษณะเครือข่าย 3) ความว่องไวและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี 4) ความคิดริเริ่มและสามารถดำเนินงานได้เบ็ดเสร็จเหมือนเป็นผู้ประกอบการ 5) การสื่อสารทั้งการพูดหรือการเขียน 6) ความอยากรู้อยากเห็นและมีจิตนาการ

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอน และนอกจากนี้แนวโน้มของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยอาศัยปรัชญาการสอนและทฤษฏีการเรียนรู้ เช่น ทฤษฏีการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism) การจัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E (Inquiry Cycle) การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรู้จากกรณีปัยหา (Problem-base Learning: PBL) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-based Learning) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-Based Approach) เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนกระทบต่อบทบาทของอาจารย์ให้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

การสังเกตุการสอน <<Click>>

กิจกรรม ”การจัดการความรู้ Knowledge Management เทคนิคการสอน”
ในโครงการ Road Show จัดขึ้นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 10 ชั้น 6 ห้องประชุม บงกช

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี อาจารย์ เปรมจิต เสาวคนธ์ มา เป็นประธานในกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอน โดยที่อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ เล่าถึงเทคนิคการสอนของตน ต่อจากนั้นจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สอบถามข้อสงสัยและบรรยายสรุปโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ, ผศ.ดร.สุบิน ยุระรัช และ ดร.วราภรณ์ ไทยมา

กิจกรรมการจัดการความรู้KM <<Click>>

No related posts.