คณะ / สาขาวิชา หลักสูตรภาคการศึกษา
เสาร์- อาทิตย์
  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
     การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  คณะบัญชี
     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (Ph.D. Accountancy) 3 ปี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะนิติศาสตร์
     นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิติรัฐกิจและการบริหาร)

- คือ ไม่เปิดรับ         คือ เปิดรับ         คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนเท่านั้น