กองทุนกู้ยืมฯ

ปริญญาตรี 2567

[04]MKT 2022_6_592 [Banner Dek66_Web กองทุน] SPU Website 1140x450px_NEW

ปีการศึกษา

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ

ม.6 / ปวช. / กศน. / GED

 

การชำระเงินลงทะเบียน
• ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
• ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คณะ / สาขา ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / GED
คณะ / สาขา วิชาลักษณะการกู้ยืมฯวงเงินกู้ยืมผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.ผู้จบ ปวส.
ภาค ปกติเสาร์- อาทิตย์ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ *
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล2 + Human *60,000.
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่2 + Human *60,000.
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ2 + Human *60,000.
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ2 + Human *60,000.
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล2 + Human *60,000.
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม1 70,000.
SPU’s British College   
Bachelor of Business Administration Program (International Program A 3-Year Program)  .
วิทยาลัยการบินและคมนาคม   
การจัดการความปลอดภัยการบิน2 + Human * 70,000.
การจัดการความปลอดภัยการบิน – นักบินพาณิชย์2 + Human *70,000.
การจัดการความปลอดภัยการบิน – นักบินอากาศยานไร้คนขับ2 + Human *70,000.
การจัดการความปลอดภัยการบิน – อำนวยการบิน2 + Human *70,000. – – –
การจัดการความปลอดภัยการบิน – การจัดการจราจรทางอากาศ2 + Human *70,000. – –
การจัดการความปลอดภัยการบิน – จัดการความปลอดภัยสนามบินและสินค้าทางอากาศ2 + Human *70,000. – 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ   
ธุรกิจการบิน2 + Human *60,000.
ธุรกิจการบิน – ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารงานธุรกิจการบิน2 + Human *60,000.    
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ2 + Human *60,000..
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ – Food and Beverage Service2 + Human *60,000. – –
การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว160,000.
การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว – การออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว160,000.
คณะศิลปศาสตร์   
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ260,000..
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ – Executive Assistance260,000.
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ260,000.
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ260,000.
คณะนิเทศศาสตร์   
การออกแบบสื่อสารออนไลน์2 + Human *70,000.
สื่อสารการแสดง170,000.
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล2 + Human *70,000.
คณะบริหารธุรกิจ   
การจัดการธุรกิจด้านการบิน2 + Human *60,000.
การจัดการธุรกิจด้านการบิน – การตลาดในยุคดิจิทัล2 + Human *60,000. – – –
ธุรกิจระหว่างประเทศ260,000.
ธุรกิจระหว่างประเทศ – นำเข้า – ส่งออกตลาดจีน – อาเซียน260,000. –
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่160,000..
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ – การเงินและการลงทุน160,000. – –
การตลาดดิจิทัล160,000..
การตลาดดิจิทัล – เจาะลึกดิจิทัลคอมเมิร์ซ160,000. – –
บริหารธุรกิจ150,000.
บริหารธุรกิจ – การเป็นเจ้าของธุรกิจ150,000. –
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน2 + Human *60,000..
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก2 + Human *60,000.
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – ดิจิทัลซัพพลายเชน2 + Human *60,000. –
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน + ธุรกิจระหว่างประเทศ2 + Human*60,000. –  –
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน + การตลาดดิจิทัล2 + Human*60,000. – 
คณะบัญชี   
การบัญชี260,000...
การบัญชี – ภาษีและตรวจสอบ260,000.
การบัญชี – การเงินและการลงทุน260,000. –
การบัญชี ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom260,000.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร170,000...
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – Cyber Security170,000. – – –
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาตรีที่ 2 ภาควันเสาร์-อาทิตย์ (Cyber  Security).– – – – –
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2 + Human *70,000..
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – AIoT2 + Human *70,000. – –
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (New)2 + Human *70,000.
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (New) – Full Stack Developer2 + Human *70,000. –
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (New) – Game Developer2 + Human *70,000.
คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์   
สถาปัตยกรรม270,000.
การออกแบบภายใน370,000.
นวัตกรรมการออกแบบ  .
คณะดิจิทัลมีเดีย   
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม2 + Human *70,000.
การออกแบบกราฟิก2 + Human *70,000..
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์2 + Human *70,000..
ดิจิทัลอาร์ตส์2 + Human *70,000..
คณะนิติศาสตร์   
นิติศาสตรบัณฑิต160,000....
นิติศาสตรบัณฑิต – กฎหมายธุรกิจดิจิทัล160,000.    
Sripatum International College   
การจัดการธุรกิจ (นานาชาติ) BBA. in Business Management160,000.
ธุรกิจการบิน (นานาชาติ) B.A International Airline Business2 + Human *60,000.
คณะ / สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯวงเงินกู้ยืมฯผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.ผู้จบ ปวส.
ภาค ปกติเสาร์- อาทิตย์ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ *
คณะวิศวกรรมศาสตร์   
วิศวกรรมไฟฟ้า2 + Human *70,000....
วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์2 + Human *70,000..
วิศวกรรมโยธา2 + Human *70,000....
วิศวกรรมโยธา – การจัดการก่อสร้าง2 + Human *70,000..
วิศวกรรมเครื่องกล2 + Human *70,000....
วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยีอาคาร2 + Human *70,000..
วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่2 + Human *70,000.
วิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการวิศวกรรม2 + Human *70,000...
วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี)2 + Human *70,000..
หลักสูตรวิศวกรรมโยธาทั้งหมดสามารถเรียนแผน 2 ปริญญากับ Griffith University ได้ 

หมายเหตุ :

1. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ 
เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30% 
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
2. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ 
3. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU

เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืม คลิก
ขั้นตอนการยื่นกู้ในระบบ DSL คลิก

ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล
ระบบการกู้ยืม (DSL) : Digital Student Loan Fund System

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานรับสมัคร อาคาร 11 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2558 6888 ต่อ 2121-4 
โทรสาร 0 2558 6888 ต่อ 2137