ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (คณะบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคารอเนกประสงค์ 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9) ชั้น 9 เลขที่ 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.
: 0-2579-1111 ต่อ 5558, 2354 (คณะบริหารธุรกิจ)
แฟกซ์
: 0-2579-1111 ต่อ 5557
อีเมล์
: spubi@spu.ac.th, ranchana.ra@spu.ac.th
ติดต่อหน่วยงาน