ติดต่อโครงการ

ติดต่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
2401/2 ถนนพหลโยธินแขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1370
อีเมล์ vpacademic@spu.ac.th