มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกิจกรรม โดยจัดสรรให้กับนักศึกษา ทุกคณะ รวมจำนวน 20 ทุน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษา 100% ของค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 1 ปี ดังนี้

คณะ จำนวน (ทุน)
 คณะบริหารธุรกิจ 2
 คณะศิลปศาสตร์ 2
 คณะนิเทศศาสตร์ 2
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
 คณะบัญชี 1
 คณะดิจิทัลมีเดีย 2
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
 คณะนิติศาสตร์ 1
 วิทยาลัยนานาชาติ 1
 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 2
 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2
 วิทยาลัยการบินและคมนาคม 1

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
1.เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา 
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป
3.เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4.มีผลงานด้านกิจกรรมที่ได้รับรางวัลด้านกิจกรรม อาทิเช่น ความสามารถในด้านการเป็นผู้นำนักเรียน การโต้วาที เชียร์ลีดเดอร์
6.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา
1.ผู้ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.25 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W ในรายวิชาใดๆ ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
2.หากระหว่างรับทุนการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาต่ำกว่าระดับ 2.25  จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3.ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุกๆ ด้าน
4.ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องบำเพ็ญตนเพื่อช่วยงานให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ชั่วโมง
5.ต้องเป็นผู้นำกิจกรรมปีละ 12 กิจกรรม (ภาคฤดูร้อน รวม 2 กิจกรรม, ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 กิจกรรม และภาคเรียนที่ 2 รวม 5 กิจกรรม)