คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา
*ยกเว้นคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิทยาลัยนานาชาติ

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
สนับสนุน ทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.75 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
3. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ยื่นแฟ้มผลงาน :
(ผลงานบอกถึง “ความเป็นตัวจริง” หน้ากระดาษ A4 พร้อมระบุ คณะ/สาขา ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล)
1. ยื่นด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ส่งแฟ้มผลงาน มาที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3. ยื่นแฟ้มผลงานผ่านพี่แนะแนว
4. ทำและยื่นแฟ้มผลงานผ่านระบบ Me Portfolio ที่ www.spu.ac.th/portfolio

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 08 4751 2902, 06 1420 5641-4
                                                            โทร. 02 558 6888 ต่อ 2121-4