คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1.เป็นบุคลากรหรือบุตรบุคลากรที่เป็นสมาชิกชมรมจากหน่วยงานย่านพหลโยธิน
2.ต้องแสดงเอกสารรับรองการเป็นบุคคลากร หรือ บุตรบุคลากรของหน่วยงานย่านพหลโยธิน หรือสำเนาบัตรประจำตัวบุคลกรของหน่วยงานย่านพหลโยธิน (กรณีเป็นบุตรต้องแสดงเอกสารสูติบัตร)

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน 31 กรกฎาคม 2564
สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1.สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2.บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

เงื่อนไขหลังการรับทุน
1.ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2.หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป