มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความประพฤตดี มีความรู้ความสามารถด้านการแสดง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถเหล่านั้นได้ศึกษา จนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยผู้ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับการสนับสนุน 100% ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร  ตามรายละเอียด ดังนี้

คณะ สาขาวิชาที่ได้รับทุน
ทุกคณะ / สาขาวิชา จำนวน 3 ทุน

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1.ระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.เป็นผู้ที่มีผลงานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายด้านการแสดงละคร ภาพยนตร์ พิธีกร หรือการร้องเพลง
3.เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
4.มีความประพฤติเรียบร้อย รู้รักสามัคคีและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
5.ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยภายหลังการได้รับพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ศึกษาได้
2.ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่ให้ตลอดหลักสูตร โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เกี่ยวกับการชดใช้ทุน ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนจะต้อง
          2.1 ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่ได้รับทุนตามแผนการศึกษา และต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาปกติที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          2.2 มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี มีความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
          2.3 ระหว่างการรับทุนผู้รับทุนจะต้องประกอบอาชีพในวงการบันเทิง เช่น ด้านการแสดงละคร การแสดงภาพยนตร์ พิธีกร หรือการร้องเพลง
          2.4 ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
3.ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้น มหาวิทยาลัยอาจระงับการให้ทุนการศึกษาเป็นการชั่วคราว หรือเป็นการถาวรได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระ คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย, ค่าอุปกรณ์ – ตำราเรียน, ค่าทำบัตรนักศึกษา, ค่าประกันอุบัติเหตุ, ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน(ถ้ามี), ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ ฯลฯ

หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 3 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 2 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 2 ฉบับ
4.ใบแสดงผลการเรียน  จำนวน 2 ฉบับ
5.เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา เช่น แฟ้มสะสมงาน ประวัติการทำงาน เกียรติบัตร เป็นต้น
6.ผู้สมัครติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121 – 4 หรือ 06 1420 5641 – 4