คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปิที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :

– สนับสนุน ทุนการศึกษา 150,000 บาท*
*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการสมัคร :
วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 สมัคร และยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อม
เรียงความ “ตัวจริงในแบบที่ฉันเป็น”

**สัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ หรือ สัมภาษณ์ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม นัดหมายโทร.08 4751 2902

8 มีนาคม 2565 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
15 มีนาคม 2565 ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุน Innovation #3 by SITI

*หมายเหตุ
หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาลงทะเบียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทุนที่ได้รับ

วิธีการสมัคร :
1. สมัครออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
2. ชำระค่าสมัคร 200 บาท ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. ยื่น Portfolio ที่เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรม รวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆ
4. เขียนเรียงความภาษาไทย ในหัวข้อ “ตัวจริงในแบบที่ฉันเป็น” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
5. นำส่ง Portfolio และเรียงความภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
1. นำส่งกับเจ้าหน้าที่แนะแนว
2. นำส่งผ่านไปรษณีย์มาที่ สำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900 (วงเล็บหน้าซองว่า “ยื่นทุน Innovation #3 by SITI”)
3. นำส่งด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
4. นำส่งโดยอัพโหลด Portfolio เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 MB

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F ในรายวิชาใดๆ ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาในระยะเวลาปกติของหลักสูตรหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณา
4. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยดีในทุกๆ ด้านและเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะ และมหาวิทยาลัยกำหนด
5. กรณีที่ผู้รับทุนการศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเกินจากจำนวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกินจากแผนการเรียน
6. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องจบปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เท่านั้น

หลักฐานการสมัคร :

1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. ใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร 200 บาท
6. Portfolio ที่เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรม รวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆ แนบไฟล์ PDF ผ่านระบบรับสมัครหรือนำส่งตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในวิธีการสมัคร
7. เรียงความภาษาไทย ในหัวข้อ “ตัวจริงในแบบที่ฉันเป็น” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 08 4751 2902, 06 1420 5641-4
                                                           โทร. 02 558 6888 ต่อ 2121-4