คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.2 หรือเทียบเท่า
2.ต้องแสดงเอกสารรับรองการเป็นข้าราชการทหาร 3 เหล่าทัพ คือ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รวมถึงกองทัพไทย
3.ต้องแสดงเอกสารรับรองการเป็นข้าราชการตำรวจ
4.ต้องแสดงเอกสารยืนยันการเป็นสามี ภรรยา บุตร หรือ พี่ น้อง กับข้าราชการหหาร
5.ต้องแสดงเอกสารยืนยันการเป็นสามี ภรรยา บุตร หรือ พี่น้อง กับข้าราชการตำรวจ
6.ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดจำนวนทุน

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
สนับสนุนทุนการศึกษา 20 % ของค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร สำหรับทุกคณะสาขา (ยกเว้นหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคพิเศษ)
ทุนสำหรับนิติศาสตร์ภาคพิเศษคลิก

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1.สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.ต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่งๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2.มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
3.เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
4.ระหว่างรับทุนการศึกษานักศึกษาไม่สามารถย้ายคณะสาขาได้หากตรวจสอบพบการย้ายคณะสาขาจะถือว่าสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษาทันที