วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

เพื่อความเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการธุรกิจ และการจัดการภาครัฐ