คณะบริหารธุรกิจ

เสริมสร้างนักบริหารและผู้ประกอบการธุรกิจในยุคดิจิทัลสู่การเป็นผู้บริหารธุรกิจมืออาชีพระดับแนวหน้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ