SPU DUAL DEGREE

หลักสูตรสองปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เรียน 3 ปีครึ่ง ได้ 2 ปริญญา หลักสูตรสำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน.

กู้ กรอ. ได้ทุกหลักสูตร
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน รับ 2 ปริญญา (การจัดการธุรกิจด้านการบิน + การตลาดดิจิทัล)
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ รับ 2 ปริญญา (ธุรกิจระหว่างประเทศ + บริหารธุรกิจ)
  • สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ รับ 2 ปริญญา (การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ + ธุรกิจระหว่างประเทศ)
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รับ 2 ปริญญา (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน + การตลาดดิจิทัล)
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  รับ 2 ปริญญา (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน + ธุรกิจระหว่างประเทศ)

• คณะศิลปศาสตร์ 2+2 Sripatum University + Xi’an University

• คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2+2 Sripatum University + Griffith University

• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Sripatum University + Sugiyama Jogakuen Universit

• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Sripatum University + Mitsue Village, Nara Prefecture, Japan

• Sripatum International College 3+1 SPUIC + SHML

• คณะบริหารธุรกิจ 3+1 Sripatum University + University of the West of England

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

  • B.B.A. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • M.B.A. กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Sripatum International College

Joint programme between SPUIC and NIDABachelor Degree + Master Degreein just 4.5 years!!!