SPU DUAL DEGREE

หลักสูตรสองปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เรียน 3 ปีครึ่ง ได้ 2 ปริญญา หลักสูตรสำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน.

กู้ กรอ. ได้ทุกหลักสูตร

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน รับ 2 ปริญญา (การจัดการธุรกิจด้านการบิน + การตลาดดิจิทัล)
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ รับ 2 ปริญญา (ธุรกิจระหว่างประเทศ + บริหารธุรกิจ)
 • สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ รับ 2 ปริญญา (การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ + ธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รับ 2 ปริญญา (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน + การตลาดดิจิทัล)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  รับ 2 ปริญญา (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน + ธุรกิจระหว่างประเทศ)

เรียน 2 ปี ได้ 2 ปริญญา สำหรับผู้จบ ปวส. (เรียนออนไลน์)

 • สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ รับ 2 ปริญญา (การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ / การตลาดดิจิทัล)
 • สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล + การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (กู้ กรอ. ได้) รับ 2 ปริญญา (การตลาดดิจิทัล / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ + การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (กู้ กรอ. ได้) รับ 2 ปริญญา (ธุรกิจระหว่างประเทศ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

เรียน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา (ตรีควบโท)

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม

 • B.B.A. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • M.B.A. กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • ภาคปกติ (ปวช. , ม.6) จบภายใน 4 ปี
 • ภาควันอาทิตย์ (ปวส.) จบภายใน 3 ปี (ออนไลน์)
 • กู้ กยศ. / กรอ. เข้าร่วมโครงการ Human Capital

เรียน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา (ตรีควบโท)

Joint program between SPUIC and NIDA

Bachelor Degree + Master’s Degree

in just 4.5 years!!!