ทุนนักกิจกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกิจกรรม โดยจัดสรรให้กับนักศึกษา ทุกคณะ รวมจำนวน 20 ทุน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษา 100% ของค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 1 ปี ดังนี้ คณะ จำนวน (ทุน)  คณะบริหารธุรกิจ 2  คณะศิลปศาสตร์ 2  คณะนิเทศศาสตร์ 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  คณะบัญชี 1…

Continue Reading ทุนนักกิจกรรม

ทุนเพชรศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยจัดสรรให้กับนักศึกษา ทุกคณะ รวมจำนวน 35 ทุน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษา 50% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ดังนี้ คณะ จำนวน (ทุน)  คณะบริหารธุรกิจ 3  คณะศิลปศาสตร์ 3  คณะนิเทศศาสตร์ 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  คณะบัญชี 2  คณะดิจิทัลมีเดีย 4  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1…

Continue Reading ทุนเพชรศรีปทุม

ทุน ดร.สุข – ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยจัดสรรให้กับนักศึกษาคณะละ 1 ทุน รวมจำนวน 12 ทุน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2) คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา 1.เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 2.เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 3.เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น…

Continue Reading ทุน ดร.สุข – ดร.มาลินี พุคยาภรณ์