ทุนวิทยาลัยเทคนิคสองแคว

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : 1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสองแคว 2. ลงทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่ ม.ศรีปทุม ตามช่วงเวลาที่กำหนด คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน : ทุกคณะ/สาขาวิชา ไม่จำกัดจำนวนทุน ทุนการศึกษาที่ได้รับ : สำหรับผู้ลงทะเบียนวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้ ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน…

Continue Reading ทุนวิทยาลัยเทคนิคสองแคว

ทุนโรงเรียนในเครือสารสาสน์

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : 1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเครือสารสาสน์ 2. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน : ทุกคณะ/สาขาวิชา ทุนการศึกษาที่ได้รับ : สำหรับผู้ลงทะเบียนวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้ ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท ปีที่ 1…

Continue Reading ทุนโรงเรียนในเครือสารสาสน์

ทุนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : 1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 2. ลงทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่ ม.ศรีปทุม ตามช่วงเวลาที่กำหนด คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน : ทุกคณะ/สาขาวิชา ทุนการศึกษาที่ได้รับ : สำหรับผู้ลงทะเบียนวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้ ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000…

Continue Reading ทุนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ทุนวิศวกรรมระบบราง

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส.2 หรือเทียบเท่า 2. สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทุนการศึกษาที่ได้รับ : 1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. สนับสนุนทุนการศึกษา 110,000 บาท 2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส. สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 60,000 บาท *หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด กำหนดการสมัคร : วันนี้…

Continue Reading ทุนวิศวกรรมระบบราง

ทุน SPU โควตา 65

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส.2 หรือเทียบเท่า 2. สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดทุนการศึกษาที่ได้รับ : 1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 | ปวช. | กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท *ทุกคณะสาขา ยกเว้นสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลและสาขาดิจิทัลอาร์ตส์ รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 10,000 บาท 2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส.…

Continue Reading ทุน SPU โควตา 65

ทุน SPU ตัวจริง DEK 65

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 2. สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน ทุกคณะ/สาขาวิชา *ยกเว้นคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิทยาลัยนานาชาติ ทุนการศึกษาที่ได้รับ : สนับสนุน ทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร *หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด สมัครทุน SPU ตัวจริง เงื่อนไขหลังการรับทุน : 1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไป…

Continue Reading ทุน SPU ตัวจริง DEK 65

ทุน SPU PORTFOLIO 3ดี

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส.2 หรือเทียบเท่า 2. สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทุนการศึกษาที่ได้รับ : สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 | ปวช. | กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 25,000 บาท* *หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด สมัครทุน SPU Portfolio 3ดี เงื่อนไขหลังการรับทุน :.…

Continue Reading ทุน SPU PORTFOLIO 3ดี

ทุน Innovation #2 by SITI

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปิที่ 6 หรือเทียบเท่า 2. เป็นผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น ทุนการศึกษาที่ได้รับ : - สนับสนุน ทุนการศึกษา 150,000 บาท* *หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด กำหนดการสมัคร : วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 สมัคร และยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)…

Continue Reading ทุน Innovation #2 by SITI

ทุน Inter Best วิทยาลัยนานาชาติมศรีปทุม

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 3. คะแนน GED จะต้องมีคะแนนรวมทั้ง 4 วิชา 650 คะแนนขึ้นไป 4. คะแนน IGCSE O-levels จะต้องมีผลคะแนนทั้ง 5 วิชาไม่ต่ำกว่าเกรด C 5.…

Continue Reading ทุน Inter Best วิทยาลัยนานาชาติมศรีปทุม

ทุนนักกิจกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกิจกรรม โดยจัดสรรให้กับนักศึกษา ทุกคณะ รวมจำนวน 20 ทุน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษา 100% ของค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 1 ปี ดังนี้ คณะ จำนวน (ทุน)  คณะบริหารธุรกิจ 2  คณะศิลปศาสตร์ 2  คณะนิเทศศาสตร์ 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  คณะบัญชี 1…

Continue Reading ทุนนักกิจกรรม