มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยจัดสรรให้กับนักศึกษา ทุกคณะ รวมจำนวน 35 ทุน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษา 50% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ดังนี้

คณะจำนวน (ทุน)
 คณะบริหารธุรกิจ3
 คณะศิลปศาสตร์3
 คณะนิเทศศาสตร์3
 คณะวิศวกรรมศาสตร์5
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ2
 คณะบัญชี2
 คณะดิจิทัลมีเดีย4
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์1
 คณะนิติศาสตร์2
 วิทยาลัยนานาชาติ1
 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ5
 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน3
 วิทยาลัยการบินและคมนาคม1

 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
1.เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา 
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป
3.เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4.เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น
5.เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน
6.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา
1.ผู้ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 3.25 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W ในรายวิชาใดๆ ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
2.หากระหว่างรับทุนการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาต่ำกว่าระดับ 3.25  จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3.ระหว่างรับทุนการศึกษา นักศึกษาไม่สามารถย้ายคณะสาขาได้ หากตรวจสอบพบการย้ายคณะสาขาจะถือว่าสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษาทันที
4.ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุกๆ ด้าน
5.เป็นติวเตอร์ จำนวน 20 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา