แนะนำหน่วยงาน

แนะนำหน่วยงาน

     สำนักงานการกีฬา มีนโยบายและให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศควบคู่กับการออกกำลังกายให้กับนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับปณิธาณของสำนักงานที่ว่า กีฬาเด่น เน้นพัฒนาสุขภาพ เพราะทรัพยากร บุคคลถือเป็นกำลังที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ