news

กิจกรรม

โครงการ “Thai Language and Culture Program for National University of Fukui”

20/2/2013

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม (SIILC ) ได้ต้อนรับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก National University of Fukui ซึ่งจุดประสงค์ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยศรีปทุมของนักศึกษาดังกล่าว คือ เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของไทย นอกจากนั้น  ผศ. Yasumasa MORI และ อาจารย์ Aki TAKAHASHI ได้หารือเกี่ยวกับ “โครงการไทยศึกษา” ร่วมกับ รศ. ดร. Takuji TAKEMOTO และ ผศ. ดร. Naoki SATO  อาจารย์ผู้สอนใน “โครงการไทยศึกษา” ประกอบด้วย อ.รุ่งรัตน์  วัชรพฤกษ์, อ.โสมพิทยา  อบรม, อ.ณัฐกานต์  จูฉิม  และ อ.ศุภิสรา  ปลื้มธรรม  เปล่งสงวน โดยจุดประสงค์หลักในการจัดทำโครงการครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรของสถาบันภาษาฯ ตั้งแต่วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556

Related posts:

  1. สถาบันภาษาฯนำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ”ร่วมใจนักศึกษาญี่ปุ่นกับคณาจารย์ เทอม 2/55″เข้าพบท่านอธิการบดี
  2. อาจารย์สถาบันภาษาฯได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัิติการ”การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด” ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 13-14 พ.ย.55
  3. สถาบันภาษาฯศรีปทุมจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสื่อสาร สำหรับผู้จัดการสำนักเลขานุการคณะ
  4. อาจารย์ประจำสถาบันภาษาฯเป็นตัวแทนเข้าร่วมอบรม Mobile Learning ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  5. อ.โสมพิทยา อบรม เป็นวิทยากรสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติในโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาิวิทยาลัยซีอานและวิทยาลัยนานาชาติ มหาิวิทยาลัยศรีปทุม