“เราจะปั้นให้นักศึกษา มีความพร้อมอย่างมืออาชีพ” คณบดีมณฑิชา ได้กล่าวไว้