หลิงหลิง-ขนิษฐา ศิษย์เก่าศรีปทุมกล่าว มีทุกวันนี้ได้ เพราะ “ศรีปทุม”