“เพราะเราสอนให้นักศึกษาเราปรับตัวตลอดเวลา” ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี