“โลจิสติกส์ปรับตัว ตั้งเป้าเป็นผู้แก้ปัญหา” กับ ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี