'เบลล์ - กชพรรณ' พิธีกรคนเก่งของ SPU และบทบาทประธานชมรม Performing Dance And Drama