แชร์เส้นทางเด็กสร้างนวัตกรรม พี่การันต์ - กับความตั้งใจมี Startup เป็นของตัวเอง