เพราะโครงการดีๆอย่างสหกิจศึกษา พลอยจึงได้เดินตามความฝัน