อาจารย์พันธ์ ธีระพันธ์ กับการเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษา