สำนักงานอธิการบดี

  สำนักงานรองอธิการบดี

   สำนักงานรองอธิการบดี (ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์)

    สำนักงานประกันคุณภาพ

     สำนักงานบุคคล

      สำนักงานอาคารสถานที่

       สำนักงานผู้ตรวจสอบ

        สำนักงานกฎหมาย