หน่วยงานต่างๆ ที่คอยให้บริการทางวิชาการและให้บริการแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้น ประกอบไปด้วย