DIGITAL MEDIA CREATIVE CENTER

SDM Design Center เปิดให้บริการด้านการออกแบบดิจิทัลมีเดียแบบครบวงจร ทั้งแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปัจจุบันมีการให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
  2. การออกแบบกราฟิกดีไซน์
  3. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
  4. การทำ Presentation
  5. การพัฒนาสื่อ Interactive
  6. การพัฒนาสื่อ Multimedia
  7. Flash Game
  8. การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่องานด้านสื่อสร้างสรรค์