DIGITAL MEDIA CREATIVE CENTER

ทางคณะมีความคิดที่ว่า คงจะดีไม่น้อยถ้านักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทำงานกับมืออาชีพในขณะที่ยังศึกษาอยู่ โดยที่นักศึกษาได้ปล่อยของแสดงฝีมือและได้รับประสบการณ์ดีๆ โดยมีอาจารย์ในคณะเป็นที่ปรึกษาพร้อมกับพี่เลี้ยงที่เป็นนักออกแบบดิจิทัลมืออาชีพ ซึ่งถือเป็นกระบวนการบ่มเพาะบุคลากรได้อย่างดี SDM Design Center จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์นั้น

วัตถุประสงค์

SDM Design Center เป็นศูนย์กลางที่ให้นักศึกษาได้ทำงานให้กับลูกค้าจริงโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านดิจิทัลมีเดียทั้งในคณะและบริษัทต่างๆ เป็นผู้ดูแลการผลิต เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงานร่วมกับคนหลายๆสาขา รู้ถึงกระบวนการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยทางคณะจะคัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้ามาทำงานกับทาง SDM Design Center ซึ่งต้องเป็นนักศึกษาที่มีฝีมือดี และมีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง แต่ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องเป็นคนที่สามารถบริหารจัดการเวลาของตัวเองได้ดี ทั้งเรื่องเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบและฝีมือจึงเป็นคุณลักษณะเฉพาะที่ SDM Design Center มองหา

เป้าหมาย

คณะมุ่งที่จะพัฒนา SDM Design Center ให้มีศักยภาพสามารถรับงานที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น และจะเป็นแหล่งรวมขุนพลทางด้านดิจิทัลมีเดียที่มีชื่อเสียง ส่งต่อไปยังตลาดการทำงานจริงในอนาคตทั้งแหล่งงานในประเทศและต่างประเทศต่อไป