ผลงานคณจารย์ดณะดิจิทัลมีเดีย

06

อาจารย์วรากร ใช้เทียมวงศ์

16 พ.ค. 2556

ผลงาน Illustration ชุด “an Illustration tells a million words ”
 
3D Animation Showreel

01

อาจารย์นพเกล้า ศรีมาตย์กุล

6 พ.ค. 2556

ผลงานโดยส่วนใหญ่ของอาจารย์นพเกล้า เป็นงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม่สีน้ำ โดยมีแนวความคิดในการสร้างงานจาก…