การนำเสนอ / แสดงผลงาน

BURAPHA UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE 2015

 

อาจารย์เกรียงไกร กงกะนันทน์

เข้าร่วมในการนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ “Contemporary Abysses” ระดับนานาชาติ

ในงาน BURAPHA UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE 2015

“Moving Forward to a Prosperous and Sustainable Community”

10-12 July 2015 Bangsaen Chonburi, Thailand