project

ผลงานคณจารย์ดณะดิจิทัลมีเดีย

อาจารย์นพเกล้า ศรีมาตย์กุล

ผลงานโดยส่วนใหญ่ของอาจารย์นพเกล้า เป็นงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม่สีน้ำ โดยมีแนวความคิดในการสร้างงานจากแสง-เงา ของบรรยากาศใต้ร่มไม้ ความร่มรื่น ตลอดจนภาพเงาของบุคคลใกล้ชิดและตนเอง ผลงานในชุดหลังสุดที่อาจารย์นพเกล้าสร้างขึ้นยังคงใช้ภาพเงาและช่องว่างของเงางตนเองในการสะท้องถึง รูป-นาม ตามความรู้สึกอันจะเห็นได้จากผลงานชุด Balance: Body&Mine