faculty

 • วรากร ใช้เทียมวงศ์วรากร ใช้เทียมวงศ์
 • วิชัย โยธาวงศ์วิชัย โยธาวงศ์
 • เกรียงไกร กงกะนันทน์เกรียงไกร กงกะนันทน์
 • พงศ์ศิริ คิดดีพงศ์ศิริ คิดดี
 • เอมิกา อังคณาสิริกุลเอมิกา อังคณาสิริกุล
 • กิ่งกาญ สุนทรชื่นกิ่งกาญ สุนทรชื่น
 • ภานุวัฒน์ สิทธิโชคภานุวัฒน์ สิทธิโชค
 • เกียรติศักดิ์ ศิริผลาเกียรติศักดิ์ ศิริผลา
 • ประสิทธิ์ชัย จรัสชัยวรรณาประสิทธิ์ชัย จรัสชัยวรรณา
 • อาคม จงไพศาลอาคม จงไพศาล
 • อติเทพ แจ้ดนาลาวอติเทพ แจ้ดนาลาว
 • นภนต์ คุณะนิติสารนภนต์ คุณะนิติสาร
 • สุขุม สวนขวัญสุขุม สวนขวัญ
 • อาชวิษฎ์ วงศ์วิทยาเมธากุลอาชวิษฎ์ วงศ์วิทยาเมธากุล
 • กัณยาวีร์ เพชรสุขกัณยาวีร์ เพชรสุข
 • เกรียงไกร ศุภรสหัสรังสีเกรียงไกร ศุภรสหัสรังสี
 • ลัลน์ลลิต อัลเกรนลัลน์ลลิต อัลเกรน
 • จิตติ จำเนียรไวยจิตติ จำเนียรไวย
 • สิริรัฐ กลิ่นมาลัยสิริรัฐ กลิ่นมาลัย
 • ณัฏฐา พันเจริญณัฏฐา พันเจริญ
 • อรุณ อินทนนท์อรุณ อินทนนท์
 • ธิดารัตน์ ธนภรรคภวินธิดารัตน์ ธนภรรคภวิน
 • Robert ZepadaRobert Zepada
 • กัมปนาท ภาสถานนท์กัมปนาท ภาสถานนท์
 • ศุภวิทย์ อมรมณีกุลศุภวิทย์ อมรมณีกุล
 • ธนาเศรษฐ์ อุทัยธรรมโชติธนาเศรษฐ์ อุทัยธรรมโชติ
 • อาจอง อรดีดลเซษฐ์อาจอง อรดีดลเซษฐ์
 • ปัญญา ผาสุกโกวิทสิริปัญญา ผาสุกโกวิทสิริ
 • กานต์ พฤกษ์ทรานนท์กานต์ พฤกษ์ทรานนท์
 • กัลยาพร จงไพศาลกัลยาพร จงไพศาล
 • พรเทพ ลัคนาวัฒน์พรเทพ ลัคนาวัฒน์
 • ทศพร พูนนารถ
 • ธนัญชนก สุบรรณ ณ อยุธยา
 • อภิเดช พัฒนาสุทธินนท์
 • สรวุฒิ ชัยดรุณ
 • อัศวิน โอกาด้า
 • สิทธิชัย เทพไพฑูรย์
sp_sirirat_big
สิริรัฐ กลิ่นมาลัย
อาจารย์พิเศษ
อีเมล์
: adayinaugust@gmail.com

อาจารย์สิริรัฐ มีพื้นฐานจากการเรียนด้านบริหารธุรกิจ เอกโฆษณา เมื่อได้ทำงานเบื้องหลังงานโฆษณา และเห็นความจำเป็นของงาน 3D ในวงการโฆษณาเพิ่มขึ้น จึงได้ศึกษาต่อเฉพาะทางด้าน 3D Animation ด้วยโปรแกรม Maya จากสถาบัน Digital Hollywood Institute of Media Arts สาขา Los Angeles และได้ทำงานในบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ในตำแหน่ง 3D Texture Artist ที่ Beverly Hills เป็นเวลา 4 ปี ปัจจุบันอาจารย์สิริรัฐกำลังศึกษาต่อปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษา รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้นักเรียนและนักศึกษาที่สอนอย่างเต็มที่

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: BBA. (Advertising)
Assumption University

ประกาศนียบีตร: Maya Fundamental/Maya Advance
Digital Hollywood Institute of Media Art, Los Angelis, USA