faculty

 • วรากร ใช้เทียมวงศ์วรากร ใช้เทียมวงศ์
 • วิชัย โยธาวงศ์วิชัย โยธาวงศ์
 • เกรียงไกร กงกะนันทน์เกรียงไกร กงกะนันทน์
 • พงศ์ศิริ คิดดีพงศ์ศิริ คิดดี
 • เอมิกา อังคณาสิริกุลเอมิกา อังคณาสิริกุล
 • กิ่งกาญ สุนทรชื่นกิ่งกาญ สุนทรชื่น
 • ภานุวัฒน์ สิทธิโชคภานุวัฒน์ สิทธิโชค
 • เกียรติศักดิ์ ศิริผลาเกียรติศักดิ์ ศิริผลา
 • ประสิทธิ์ชัย จรัสชัยวรรณาประสิทธิ์ชัย จรัสชัยวรรณา
 • อาคม จงไพศาลอาคม จงไพศาล
 • อติเทพ แจ้ดนาลาวอติเทพ แจ้ดนาลาว
 • นภนต์ คุณะนิติสารนภนต์ คุณะนิติสาร
 • สุขุม สวนขวัญสุขุม สวนขวัญ
 • อาชวิษฎ์ วงศ์วิทยาเมธากุลอาชวิษฎ์ วงศ์วิทยาเมธากุล
 • กัณยาวีร์ เพชรสุขกัณยาวีร์ เพชรสุข
 • เกรียงไกร ศุภรสหัสรังสีเกรียงไกร ศุภรสหัสรังสี
 • ลัลน์ลลิต อัลเกรนลัลน์ลลิต อัลเกรน
 • จิตติ จำเนียรไวยจิตติ จำเนียรไวย
 • สิริรัฐ กลิ่นมาลัยสิริรัฐ กลิ่นมาลัย
 • ณัฏฐา พันเจริญณัฏฐา พันเจริญ
 • อรุณ อินทนนท์อรุณ อินทนนท์
 • ธิดารัตน์ ธนภรรคภวินธิดารัตน์ ธนภรรคภวิน
 • Robert ZepadaRobert Zepada
 • กัมปนาท ภาสถานนท์กัมปนาท ภาสถานนท์
 • ศุภวิทย์ อมรมณีกุลศุภวิทย์ อมรมณีกุล
 • ธนาเศรษฐ์ อุทัยธรรมโชติธนาเศรษฐ์ อุทัยธรรมโชติ
 • อาจอง อรดีดลเซษฐ์อาจอง อรดีดลเซษฐ์
 • ปัญญา ผาสุกโกวิทสิริปัญญา ผาสุกโกวิทสิริ
 • กานต์ พฤกษ์ทรานนท์กานต์ พฤกษ์ทรานนท์
 • กัลยาพร จงไพศาลกัลยาพร จงไพศาล
 • พรเทพ ลัคนาวัฒน์พรเทพ ลัคนาวัฒน์
 • ทศพร พูนนารถ
 • ธนัญชนก สุบรรณ ณ อยุธยา
 • อภิเดช พัฒนาสุทธินนท์
 • สรวุฒิ ชัยดรุณ
 • อัศวิน โอกาด้า
 • สิทธิชัย เทพไพฑูรย์
show
กัณยาวีร์ เพชรสุข
อาจารย์ประจำ

อาจารย์กัณยาวีร์ มีความเชี่ยวชาญด้าน Digital Arts และ 3D Animation โดยมีประสบการณ์ทำงานจากการเป็นนักแอนิเมเตอร์ (animator) ให้กับบริษัทแอนิเมชั่นชั้นนำของประเทศไทย ตัวอย่างผลงานที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ การ์ตูนซีรี่ส์ 3D animation ออกอากาศ เช่น เรื่อง ปังปอนด์ ตัวจิ๋วหัวใจฮีโร่ และเรื่อง พ่อค้าจิ๋วหัวใจเกินร้อย เป็นต้น และงานโฆษณา เช่น โฆษณาสาหร่ายตรา เถ้าแก่น้อย เป็นต้น

อาจารย์กัณยาวีร์ ได้รับรางวัลศิลปนิพนธ์ดีเด่น ปี 2551 และได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนตัวอย่าง ในงาน “มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 1” นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัล คือ รางวัลที่ 2 ประเภท Short Animation เรื่อง “Chicken Break” และ ประเภท Series เรื่อง “Pillow mon” ในงาน Asia Animation Award 2010 โดยร่วมกับทีมงาน วิธิตา แอนิเมชั่น

วุฒิการศึกษา :

ปริิญญาตรี: ศิลปบัณฑิต (ดิจิทัลอาร์ตส์)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม